Statsbudsjettet: Fagbrev på jobb styrkes – lærlingtilskudd svekkes

Regjeringen vil styrke fagskolen med 500 studieplasser. Samtidig holdes lærlingtilskuddet på stedet hvil.

For at bygg- og anleggsnæringen skal få dekket sitt behov for kvalifisert arbeidskraft er det nødvendig at flere voksne som jobber i næringen formaliserer sin kompetanse. Derfor er satsingen på Fagbrev på jobb, som forslås å økes til 60 millioner kroner i 2023, mot 46 millioner i år viktig, skriver BNL.

Les hele saken her.

Samtidig er BNL kritiske til at Regjeringen kun vil videreføre lærlingtilskuddet på nominelt nivå i 2023. Lærlingtilskuddet skal tilsvare kostnadsnivået på en yrkesfaglig skoleplass. Regjeringen velger å hente 105 mill. fra bedrifter med lærlinger neste år, som de istedenfor vil prioritere til andre tiltak innenfor fag- og yrkesopplæring. Lærlingtilskuddet må etter BNLs mening inflasjonsjusteres for å holde følge med kostnadene til ett års skoleplass.

Om økt utstyrsstipend og styrket rådgivning for lærlinger skriver BNL:

Det er positivt at regjeringen foreslår 50 millioner kroner til å styrke utstyrsstipendet for elever som tar yrkesfag. BNL er også meget godt fornøyd med at 22,5 mill. kroner foreslås for å legge til rette for tilgang til rådgiving for lærlinger og 12,5 mill. kroner som legger til rette for ei plikt for kommunene og fylkeskommunene til å sørge for rådgiving for voksne i grunnopplæringa.

- Dette er i tråd med innspillene BNL hadde i høringssvaret på NOU-en til Lied-utvalget, som ble til Fullføringsreformen, sier Jørgen Leegaard som er kompetansepolitisk direktør for BNL.

Som følge av at det kommer ny opplæringslov foreslås det også 149. mill. til tilbud om å ta fagbrev for personer som allerede har studie- eller yrkeskompetanse. Det støtter BNL.

BNL er også fornøyd med at Bransjeprogram "Industri og bygg" fortsetter i 2023, Dette er et viktig verktøy for partene og myndighetene til å utvikle relevante etter- og videreutdanningstilbud for næringene, og det vil gi et nødvending kompetanseløft for mange av næringens ansatte.