Våre arbeidsområder

TEF er en bransjeforening for bedrifter som arbeider med tekking av skrå og flate tak, membrantekking for terrasser, parkeringsanlegg, avfallsdeponi, takhager, tuneller og andre membranisoleringer i Norge. TEF har 54 medlemsbedrifter derav 12 leverandørmedlemmer innen tak- og membranbransjen. TEF ble stiftet i 1985 og er i dag en del av NHO Byggenæringen og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Medlemmene i TEF har sin virksomhet i det private og i det profesjonelle markedet, og de inngår som en del av en verdikjede. TEF har som hovedmål å arbeide for gode rammebetingelser for medlemmene, og ivareta bransjens interesser.

Foto: Stortinget.no.

Næringspolitikk

TEF jobber for en seriøs og bærekraftig byggenæring med forutsigbare og gode rammebetingelser. Vi fremmer medlemmenes synspunkter i politiske høringer og overfor beslutningstakere. TEF jobber aktivt mot arbeidslivskriminalitet. Gjennom god dialog og etablerte samarbeidsgrupper, både internt i bransjen og bredere i byggenæringen, sørger vi for av tak- og membranbedrifter blir hørt i saker som berører oss.

Kompetanseutvikling

TEF skal være premissleverandør til skoleverk og utdanningsinstitusjoner. TEF skal jobbe for at utdanningen i faget er relevant i forhold til bedriftenes kompetansebehov og bransjens utvikling. TEF skal legge til rette for kurs og etterutdanning, og heve kompetansen hos utførende, mellomledere og ledere i bedriftene. Vi jobber også for at fagskole, høgskole og universitet legger opp til utdanningsløp som tjener næringen. TEF utvikler også lærebøker og ny digital lærebok innen tak- og membrantekkefaget Vg3 har nå startet.

Utdanning / rekruttering

TEF skal jobbe for at medlemsbedriftene får dekket sine rekrutterings- og kompetansebehov. For å oppnå dette må vi synliggjøre bransjens samfunnsnytte slik at bransjen oppleves som attraktiv og aktuell.
Samtidig jobber vi for at barn, ungdom, foreldre, lærere, karriereveiledere og allmennheten skal ha kunnskap om de karrieremuligheter og det kompetansebehov som finnes, og slik påvirke unges lyst til å velge vår bransje.

Medlemsnytte

TEF er en medlemsstyrt organisasjon som skal prioritere saker og ressurser til det beste for medlemmene. Som medlem i TEF er du med å påvirke fremtidens byggenæring. Et sterkt TEF er viktig for å ha ressurser og gjennomslagskraft i forbindelse med politiske prosesser.
TEFs medlemmer får også tilgang til gunstige fordelsavtaler og bistand fra fagavdelingene i NHO Byggenæringen og NHO. TEF arrangerer møteplasser for bransjen med både sosialt og faglig påfyll.

Bærekraft

Bærekraftsmålene vil drastisk påvirke hvordan bransjen utvikler seg, og legge sterke føringer for hvordan og hva man får lov til å bygge i tiden fremover.
TEF skal bidra i å heve medlemmenes kompetanse slik at de er rustet til å møte nye krav og forventinger til bærekraftige, miljøvennlige og energieffektive løsninger. Samtidig skal vi synliggjøre at tak- og membrantekkebedriftene er en del av løsningen for å nå myndighetenes bærekraftsmål.

Synliggjøre bransjen

TEF, NHO Byggenæringen og NHOs politiske arbeid har stor betydning for bedriftenes hverdag, og det er avgjørende at medlemmene kjenner til det arbeidet som gjøres. TEF skal sørge for at medlemmene får løpende informasjon om organisasjonens arbeid og holde dem oppdatert på aktuelle debatter og politiske prosesser. Eksternt skal TEF arbeide for bedre kjennskap til tak- og membrantekkefaget, og synliggjøre bransjens samfunnsnytte overfor ulike målgrupper.

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss!
  • Solveig Horne
  • Bransjedirektør