Innleie - Fakta og webinar

Loven om nye innleieregler ble vedtatt av Stortinget i desember. Her kan du lese mer om hva loven innebærer og se opptak fra NHOs webinar om lovendringen.

NHO avholdt et webinar der advokatene Eirik Hognestad og Silje Almestrand, i NHOs advokattjenester, orienterte om hva som skjer fremover, og gav en gjennomgang av hovedinnholdet i de nye reglene vi kan vente vil gjelde om kort tid. Første sesjon omhandler Stortingets innstilling om innleie fra bemanningsforetak. I andre sesjon behandles Regjeringens forslag til oppfølging av Fougnerutvalget. 

Trykk her for å se Webinaret.

Bakgrunn: 

I lovproposisjonen om innstramminger i reglene om inn- og utleie fra bemanningsforetak foreslår regjeringen oppheve adgangen til å innleie ved arbeid av midlertidig karakter. Det er foreslått en forskriftshjemmel som åpner for en avgrenset unntaksadgang for innleie av helsepersonell og rådgivere og konsulenter med spesialkompetanse. Regjeringen varsler også i proposisjonen at departementet vil fastsette forskrift om forbud mot innleie fra bemanningsforetak i byggenæringen i Oslo-området. Disse innstrammingene vil ramme mange bedrifter over hele landet, og gjøre det vanskeligere å rekruttere nødvendig arbeidskraft. Stortingets arbeids- og sosialkomité la frem sin innstilling 5. desember, og Stortinget stemte første gang over vedtaket 13. desember. 

Lovforslag fra regjeringen om utvidet arbeidsgiveransvar i konsern og tydeliggjøring av grensen mellom arbeidstaker og selvstendig oppdragstaker, er også til behandling i arbeids- og sosialkomiteen. Forslagene følger opp NOU 2021:9 (Fougner -utvalget) som vurderte ulike tilknytningsformer og virksomhetsorganisering i arbeidslivet.