Norsk spesifikasjon for førstehjelp i arbeidslivet lansert

På oppdrag for Helsedirektoratet har BNL bidratt til Standard Norges standardisering av hva ansatte bør kunne etter å ha fått opplæring i førstehjelp, og hvordan grunnleggende førstehjelpsopplæring i arbeidslivet bør foregå.

Last ned veilederen NSPEK 10502: Førstehjelp i bygg og anlegg her

– Førstehjelp kan redde liv, og god opplæring er viktig. Ved å følge spesifikasjonen for standardisert førstehjelpsopplæring med tilhørende bransjevise veiledere kan arbeidsgivere være trygge på at de ansatte får god opplæring i førstehjelp, sier avdelingsdirektør for akuttmedisin, beredskap og samfunnssikkerhet i Helsedirektoratet, Steinar Olsen.

Lovverket krever at arbeidsgivere skal sørge for at ansatte skal ha tilstrekkelige kunnskaper om førstehjelp, ut fra de risikofaktorene som foreligger på arbeidsplassen. Spesifikasjonen for standardisert førstehjelp i arbeidslivet og de tilhørende bransjevise veilederne supplerer lovverket.

– Arbeidsgivere skal kunne bruke spesifikasjonen for standardisert førstehjelpopplæring i arbeidslivet og tilhørende bransjevise veiledere som støtte, når de planlegger opplæring eller bestiller førstehjelpskurs fra kurstilbydere, sier Olsen.

Bredt samarbeid

Spesifikasjon for standardisert førstehjelpsopplæring i arbeidslivet er utarbeidet av en komité satt sammen av medlemmer fra industri, næringsliv, myndigheter, forskningsinstitusjoner og frivillige organisasjoner. ​Arbeidet ble ledet av Standard Norge.

– Vi er stolte av å bidra til tryggere arbeidsplasser gjennom dette oppdraget. Spesifikasjonene supplerer lovverket og bidrar til bedre førstehjelpskunnskap i arbeidslivet, sier administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus.

– Vi har god erfaring med Standard Norges metode for utvikling av veiledere for ulike bransjer. Etter at de utviklet bransjevise smittevernveiledere under pandemien, ønsket vi å bruke tilsvarende metodikk for førstehjelpsopplæring i samarbeid med bransjene selv, sier Olsen.

Sammen redder vi liv

Standardisering for førstehjelp i arbeidslivet er en satsing innenfor den nasjonale førstehjelpsdugnaden Sammen redder vi liv

Et av målene for dugnaden er en kompetent og beredt befolkning. Arbeidet med å standardisere innholdet i førstehjelpsopplæring i arbeidslivet er et viktig tiltak, og treffer en stor del av den voksne befolkningen som er i arbeidslivet.

– Førstehjelpskunnskap og -ferdigheter er ferskvare og må repeteres og øves. Bedre opplæring i førstehjelp i arbeidslivet vil kunne bidra til å redde flere liv og redusere antall og omfang av skader. Førstehjelp er en del av befolkningens helsekompetanse og vår felles helseberedskap fremover, sier Olsen.

Bransjevise veiledere

Norsk Spesifikasjon for førstehjelp i arbeidslivet definerer hva som er som grunnleggende førstehjelpskompetanse i arbeidslivet uavhengig av bransje.

I tillegg er det utviklet egne bransjevise veiledere for bygg og anlegg, transportbransjen, industrien, landbruket og for havbruk​snæringen.

Risiko for skader varierer fra bransje til bransje, og skadetypene varierer. Det må arbeidsgiver og kurstilbydere ta hensyn til når de planlegger førstehjelpsopplæring. Veilederne gir informasjon om hvilke skader som er vanligst i de ulike bransjene, og gjør det dermed enklere for arbeidsgivere å tilpasse opplæringen.

Målet med de bransjevise veilederne er å sikre minimumskompetanse. Det er flere næringer og sektorer som har høyere krav til opplæring i førstehjelp gjennom lov og forskrift.