Du er her:

Omtekking av tak med asfalt takbelegg

Omtekking av tak skjer som regel på grunn av slitasje og elde på takbelegget. De siste årene er det satt fokus på enøk. Derfor er etterisolering og tetting av luftlekkasjer god grunn for å foreta oppgradering/omtekking av taket.

Omtekking av tak med takpapp og ATB

Denne informasjonen er hentet fra Klima-, energi- og miljøteknikk, Gyldendal Undervisning, 2010

Det er mange tak med takpapp fra 1960- og 1970-årene som er preget av tidens tann. Beleggene har delvis mistet bestrøingen, er uttørket, har sprekker, pløser, delvis sig på oppbretter og/eller løsnet belegg på oppkantene osv. Da er det på tide å sikre taket mot alvorlige lekkasjer som kan føre til store skader. Store skader på grunn av forsømt vedlikehold dekkes normalt ikke av forsikringsselskapene.

Den enkleste formen for reparasjon av et gammelt papptak kan være å smøre taket med asfaltbasert maling. Imidlertid kan denne metoden gjøre vondt verre. Smøring av gammelt papptak kan bare gjøres hvis bestrøingen er borte. Maling på skiferstrø kan føre til at fukt stenges inne i belegget. Når innestengt fukt blir oppvarmet, går fukten over til vanndamp (vanntrykk) som igjen danner blærer og senere sprekker. Smøring av gammelt papptak under ideelle forhold, har en levetid på 2–4 år. Det anbefales å kontakte produktleverandøren før en foretar smøring. Erfaringsmessig er smøring dyrt, og det har en kort varighet. Derfor anbefales omtekking med nytt belegg. Da gir produsenten normalt en garanti på 15 år på belegget, samtidig som alle detaljer blir fornyet.

Gammel papp kan inneholde mye fukt som blir stengt inne hvis det nye belegget blir klebet til den gamle pappen. Dette kan som nevnt utvikle damptrykk. Ved omtekking av gammelt papptak som er klebet til underlaget, anbefales det at det nye belegget blir løst utlagt og mekanisk festet til undertaket. På denne måten kan fukt slippe ut og utjevnes mellom festeradene.

Ved rehabilitering/omtekking av tidligere mekanisk festet asfalt takbelegg ATB er det greit å klebe på et nytt belegg. Omtekking på ATB og gamle papptak ved å legge på en ny PVC-folie er OK. Det må det da legges et separasjonssjikt mellom den gamle tekningen og PVC-belegget. I dag finnes det også PVC-belegg med polyesterfilt på baksiden som fungerer som sperresjikt.

Ved omtekking av gamle papp- eller ATB-tak må taket rengjøres, sluker kontrolleres og pløser og ujevnheter skjæres ned før nytt belegg legges oppå.

 

Omtekking av skråtak med pappshingel

Gamle shingeltak med ullpappstamme har samme egenskaper som papp ved at de trekker til seg fukt. Shingel fra 1980 og 1990-årene har syntetiske stammer og trekker dermed til seg minimalt med fukt.

Mosegroing er et problem på alle tak, men shingel, og spesielt gammel pappshingel, er mer utsatt for lekkasje på grunn av dette problemet. Det finnes kjemiske midler for fjerning av mose. De selges hos lokale byggevareforhandlere.

Før omtekking, er det viktig å rengjøre taket. Omtekking av shingel må utføres på en spesiell måte, derfor anbefales det å kontakte forhandler/produsent.

Smøring eller overmaling av pappshingel bør absolutt ikke gjøres, fordi det fører til lekkasjer.

Se ovenfor om smøring av papptak. Det henvises igjen til forhandler/produsent for informasjon og leggeanvisning.

 

Omtekking av tak med PVC-folie

I 1970- og 1980-årene ble det lagt mange tak med homogen (uarmert) PVC-folie som ble belastet med renvasket singel (ballastert tak). Singelen inneholdt ofte en del finstoff som det lett gror i, og dessuten har blader fra trær og annen forurensing lett for å sette seg fast i singelen. På sikt oppstår det mye mosegroing i singelen, og det er eksempler på at det vokser opp trær på taket.

PVC-folie inneholder en mykner (mykgjøringsolje), og den forsvinner gradvis i løpet av mange år. Gammel PVC-folie krymper og blir sprø når mykneren forsvinner. Når PVC-folien er i denne tilstanden, tåler den lite mekaniske påkjenninger før den blir ødelagt, noe som kan føre til lekkasjer. Slike gamle PVC-folietak er modne for omtekking.

PVC-folie med armering, blant annet PVC-belegg med polyesterarmering, har langt bedre holdbarhet enn homogen folie. Se også levetidsbeskrivelse tidligere i kapitlet.

Mekanisk festet PVC-folie kan sammenlignes med ATB og har de samme svake punktene: detaljer, takgjennomføringer, oppbretter osv.

Omtekking på gammelt PVC-tak kan gjøres med de fleste typer takbelegg. Ved omtekking av et gammelt ballastert PVC-tak blir ofte singelen fjernet, og det blir omtekket med et nytt belegg som blir mekanisk festet til undertaket. Av spesielle årsaker vil det noen ganger være ønskelig å beholde singelen på taket; det kan være at det ikke er riktig å punktere eksisterende dampsperre, eller at man vil unngå støyen som oppstår når det skal monteres mekaniske fester til betong. Eksisterende balastering/singel må da flyttes og rengjøres før den legges på plass igjen oppå det nye tekkesjiktet. Dette kan være et omfattende arbeid.

 

Omtekking av skråtak/kalde tak med harde tekkematerialer

Taksteinsprodukter er tidligere definert som harde produkter. Betongstein, takstein av skifer og teglstein krever et tett undertak. Undertaket kan være takbord med ATB eller lignende, eller et forenklet undertak det vil si 3–4 mm impregnerte fiberplater ol., for eksempel «Brettex». Taksteinproduktene er tyngre (kg/m2) enn for eksempel stålplater og shingel. Ekstra tyngde krever at takkonstruksjonen blir dimensjonert for å tåle den ekstra belastningen. Det er derfor viktig å sjekke bæreevnen på takkonstruksjonen hvis det skal byttes (tekkes om) fra shingeltak til takstein.

 

Når må et skråtak omtekkes?

Takstein er varig og har lang levetid. Et steintak krever at piper, gradrenner og andre takgjennomføringer tettes med overgangsbeslag.

For å unngå snøras blir det også montert snøfangere. I den senere tiden er det også blitt vanlig å legge inn en ekstra stopper på snøfangerne, som kan fange opp taksteiner som har løsnet, slik at de ikke ramler ned fra taket og skader personer eller gjenstander.

Skader på takstein kan oppstå ved gangtrafikk og/eller setninger og spenninger på grunn av feilmontert stein og lekter. Som på andre tak kan det oppstå mosegroing, særlig på lèsiden.

For å unngå skader/brekkasjer på takstein på grunn av gangtrafikk skal det monteres stigetrinn og ramper i de områdene det er behov for besiktigelser, feiing og annen gangtrafikk.

Selv om takstein har lang levetid, er problemene at lekter kan råtne, og at spiker og skruer som benyttes som mekaniske fester, kan ruste (korrodere).

Ofte blir det behov for omtekking på grunn av en kombinasjon av mosegroing, stygge og rustne beslag og tilstanden på festemidler og lekter.

Arbeidsoperasjonen foregår som følger:

 • Takstein og gamle sløyfer og lekter demonteres.
 • Undertaket kontrolleres og rengjøres.
 • Taksteinene blir rengjort/vasket og mellomlagret. Se foto omtekking av skifertak.
 • Undertaket blir reparert eller omtekket og nye sløyfer og lekter av trykkimpregnert kvalitet blir montert.
 • Steinen blir remontert og eventuelt byttet ut (ødelagt stein).
 • Det er viktig å bruke riktig type spiker/skruer for å unngå korrosjon på grunn av kjemisk reaksjon mellom metall og stein.

Takstein-tak blir ofte omtekket av tømrere.

Eternitt-tak

I 1960-årene ble mange skråtak tekket med eternitt. Eternitten ble levert som bølgeplater eller flate plater. Det er fortsatt mange tak med eternitt som burde tekkes om. De fleste eternitt-tak blir rengjort og overmalt når de begynner å bli slitt. Eternitt inneholder asbest, og derfor må eternitten demonteres sav spesialfirma som er godkjent for denne typen arbeid. Ofte er det byggmestere som utfører disse oppdragene.

Stålplatetak

Stålplatetak kan være glatte eller bestrødde stålpanner, korrugerte stålplater eller profilerte aluminiumsplater.

Stålplatetak krever som regel minimum forenklet undertak. Takplatene blir montert på lekter og festet mekanisk med pakningsskruer.

Skader på stålplatetak ligner litt på skader på taksteintak. Det er som regel behov for stigetrinn og ramper i områdene som skal trafikkeres.

Stålplater har også lang levetid, men det forutsetter at de er montert riktig. Det er også viktig at sløyfene er montert riktig, og at avstand mellom lektene er riktig, slik at de tåler snølast og andre belastninger. Det er også viktig at det benyttes riktig antall festemidler og pakninger.

Det er mange uthus som er tekket med korrugerte stålplater. Under høst- og vinterstormene i 1990-årene var det mange avblåsninger fra stålplatetak. Avblåsninger fra stålplatetak kan føre til alvorlige skader på mennesker og gjenstander. Oftest er det korrosjon, avfarging (estetisk) eller råtne lekter (dårlig innfesting) som er årsak til at stålplatetak blir omtekket.

Omtekking og etterisolering av varme tak

Ved rehabilitering av eldre tak har man muligheten til å forbedre taktekningen, takets varmeisolerende evne og takets branntekniske egenskaper.

Etterisolering av tak til det nivået som kreves i henhold til Teknisk Forskrift 2007, innebærer at takets U-verdi må være høyst 0,13 W/m2°C. Det oppnår vi for eksempel med en total isolasjonstykkelse på 250–350 mm. Slik etterisolering kreves bare ved mer omfattende ombyggingsarbeider (hovedombygging), men vil ofte være lurt dersom taket likevel skal tekkes om.

Av branntekniske årsaker er det fordelaktig å redusere mengden av brennbare materialer som finnes i takkonstruksjonen. Hvis vi etterisolerer med ubrennbar isolasjon på et tak tekket med brennbar isolasjon, vil det ikke være nødvendig å fjerne den gamle tekningen før den nye ubrennbare isolasjonen legges. I dette tilfellet vil det heller ikke være nødvendig med oppdeling av gammel brennbar isolasjon.

Hvis vi etterisolerer med brennbar isolasjon på et tak tekket med brennbar isolasjon, vil det ikke være nødvendig å fjerne den gamle tekkingen hvis minst 30 mm ubrennbar isolasjon legges under den nye tekkingen. I dette tilfellet vil det ikke være nødvendig med oppdeling av den gamle brennbare isolasjonen, men utskifting til ubrennbar gjøres ved gjennomføringer gjennomføringer og langs brennbare parapeter.

OBS: Det er viktig å være klar over at damppunktet endres ved etterisolering derfor bør byggkonsulent kontaktes for beregning.

Den gamle tekningen kan brukes som dampsperre dersom den nye isolasjonen er tre ganger tykkere enn den eksisterende. Nøyaktige beregninger om plassering av dampsperre bør utføres av rådgivende ingeniør.

 • Besøksadresse:
 • Middelthunsgate 27, 0368 Oslo
 • Postadresse:
  c/o BNL, PB 7187 Majorstuen, 0307 Oslo