Du er her:

Vedtekter

Disse vedtektene ble godkjent på generalforsamlingen i mars 2016.

FORMÅL:

§ 1.

Foreningens formål er å ivareta medlemmenes felles interesser og fremme samarbeid og kompetanse innen taktekkingsfaget.

 

OPPTAKSBETINGELSER OG FORHOLD:

§ 2.

Foreningen er tilsluttet Byggenæringens Landsforening som er en landsforening under Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Medlemsbedriftene i TEF er forpliktet til å overholde de lover som til enhver tid gjelder for NHO og de beslutninger som treffes i henhold til lovene.

Som medlemmer kan opptas firmaer registrert i enhetsregisteret som innen Norges grenser utøver takarbeid som hovednæring eller er leverandør til disse.

Styret kan innvilge enkeltpersoner et assosiert medlemskap dersom styret mener dette tjener foreningens interesse. Assosiert personlig medlemskap omfattes ikke av medlemskap i andre foreninger, og gir ikke stemmerett på foreningens generalforsamling.

§ 3.

Søknad om medlemskap sendes styret som vurderer hvorvidt søker tilfredsstiller medlemskraftvilkårene i §5 i herværende vedtekter.

§ 4.

Medlemmene kan ikke samtidig være tilsluttet annen forening innen samme fag med tilsvarende hensikt og interesser. Det er dog en betingelse at vedkommende er medlem i Næringslivets Hovedorganisasjon.

§ 5.

For å bli medlem som entreprenørmedlem må bedriften ha en faglig leder med minimum fagbrev for taktekking eller annen relevant kompetanse. Faglig leder må dokumentere sammenhengende arbeid i faget i to år etter bestått fagbrev.

Bedriften må ha eksistert i mer enn ett kalenderår slik at bedriften kan fremlegge sitt første godkjente og reviderte regnskap.

For å bli medlem som leverandør må bedriften leverandør til tak- og membranbransjen.

Assosierte personlige medlemmer er unntatt denne bestemmelsen.

§ 6.

Ethvert medlem forplikter seg til å overholde foreningens vedtekter og ikke i noe forhold motarbeide fagets eller fellesskapets interesser. Foreningen tar avstand fra alle former for ulovlig prissamarbeid og/eller markedsdeling.

Foreningen aksepterer heller ikke svart arbeid eller korrupsjon.

Foreningens medlemmer skal opptre korrekt og høvisk overfor egne og andres ansatte.

Medlemmene skal ikke på utilbørlig måte kapre ansatte fra andre medlemsbedrifter.

Medlemmene skal i innbyrdes forhold behandle hverandre korrekt og skal som hovedprinsipp bruke omforente standarder på områder der slike finnes, som for eksempel underentreprenørstandarder. Det vises også til forslag til kontraktspunkter som berører skatte- og avgiftsmessige forhold.

Medlemmene skal omtale andre medlemsbedrifter i BNL på en respektfull og saklig måte, og ikke ved opptreden eller uttalelser skade andre medlemsbedrifters omdømme.

Medlemmene skal ved alt arbeid sikre sine medarbeideres og utenforståendes liv og helse, samtidig som de skal ivareta hensynet til det ytre miljø og arbeide aktivt for å minske miljøbelastningene.

Medlemmene er også bundet av felles forpliktelser i BNL fellesskapet for å bedre næringens omdømme.

Brudd på foreningens vedtekter eller etiske regler kan gi grunnlag for eksklusjon.

 

UTTREDEN:

§ 7.

Uttreden kan ikke skje så lenge vedkommende er medlem av Næringslivets Hovedorganisasjon, med mindre NHO’s hovedstyre samtykker. For uttreden gjelder for øvrig de samme regler som til enhver tid er gjeldende for uttreden av Næringslivets Hovedorganisasjon.

Medlem som er omfattet av en overenskomst der NHO eller Byggenæringens Landsforening er part, kan ikke tre ut før den inngåtte overenskomst er utløpt, med mindre skriftlig utmelding forelå før overenskomst ble inngått.

Medlemmer som går ut av Næringslivets Hovedorganisasjon, betraktes som samtidig utmeldt av Takentreprenørenes Forening.

Generalforsamlingen kan etter innstilling fra styret ekskludere et medlem som ikke overholder foreningens vedtekter. Vedtaket treffes med alminnelig flertall.

 

KONTINGENT:

§ 8.

Ved opptak betaler hvert nytt medlem en innmeldingsavgift til foreningens kasse.

Innmeldingsavgiftens størrelse fastsettes av generalforsamlingen.

§ 9.

Medlemskontingenten fastsettes av generalforsamlingen. Et medlem som skylder kontingent over ett år, kan ekskluderes som medlem.

 

STYRET:

§ 10.

Foreningens styre skal bestå av 5 medlemmer, styreleder, nestleder og 3 styremedlemmer. Minimum 3 av styrets medlemmer skal være entreprenørmedlemmer. I tillegg velges 2 varamedlemmer med møterett.

Hvert enkelt av styrets medlemmer og varamedlemmer velges for 2 år om gangen. Valget skjer ved alminnelig stemmeflertall på en generalforsamling.

Styret er beslutningsdyktig med 3 av medlemmene fremmøtt. Styreleder har dobbeltstemme ved stemmelikhet.

Styret, som leder foreningens virksomhet, tiltrer umiddelbart etter valget.

Styret utpeker TEFs representant i andre styrende organer hvor TEF er representert.

 

STYRETS PLIKTER:

§ 11.

Møtene ledes av styreleder og ved dennes forfall av nestleder.

Styret kan engasjere eget bransjesekretariat. Sekretariatet er ansvarlig for å innkassere kontingenten og føre regnskap over foreningens midler.

§ 12.

Det er en forutsetning at styret så vel som hvert medlem opptrer med diskresjon utad med hensyn til forhold det er blitt kjent med som tillitsvalgt.

Styret gjennom leder skal representere foreningen utad hvis ikke annet er bestemt.

 

GENERALFORSAMLING:

§ 13.

Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av mars. Finner styret at det av særlige grunner er nødvendig, kan tidspunktet forskyves. Tidspunkt for generalforsamling fastsettes og innkalling sendes 6 uker på forhånd, samtidig som medlemmene oppfordres til å fremsette saker som ønskes tatt opp på generalforsamlingen. Forslag til generalforsamlingen må fremsettes til styret 4 uker før. Forslagene sendes medlemmene sammen med årsberetning, regnskap og agenda senest 2 uker før generalforsamling avholdes.

Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når minst ¼ av medlemmene er representert. Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdyktig, innkalles innen en måned til ny generalforsamling. Denne er beslutningsdyktig uavhengig av antall fremmøtte.

Ekstraordinær generalforsamling kan med 14 dagers varsel sammenkalles når styret finner det nødvendig eller når minst 2/3 av medlemmene krever det. På generalforsamlingen har hver medlemsbedrift stemmerett i henhold til følgende voteringsskala basert på bedriftens innrapporterte omsetning:

1 stemme           0-10,0 MNOK

2 stemmer         10,1-25 MNOK

3 stemmer         25,1-50 MNOK

4 stemmer         50,1-100 MNOK

5 stemmer         >100,0 MNOK

Leverandørene har 3 stemmer på generalforsamlingen.

Firmaets representant skal ha fullmakt til å ta bindende avgjørelser på firmaets vegne.

Et medlem kan være representert på generalforsamlingen ved skriftlig fullmakt. Slik fullmakt kan bare gis til et annet medlem.

I tilfelle stemmelikhet gjennomføres omvalg.

Alle valg skjer skriftlig.

 

På den ordinære generalforsamlingen skal behandles:

a) Godkjenning av innkalling

b) De fremmøtte representanter samt innkomne fullmakter registreres

c) Styrets beretning for foregående år

d) Revidert regnskap for foregående år

e) Budsjett for inneværende år

f) Fastsettelse av innmeldingsavgift og medlemskontingent for inneværende år.

g) Valg etter innstilling fra valgkomiteen:

1. styreleder

2. nestleder

3. styremedlemmer

4. varamedlemmer

h) Valg etter innstilling fra styret:

 

  1. Valg av revisor

  2. Valg av valgkomité

i) Saker som styret ønsker å forelegge generalforsamlingen

j) Innkomne forslag

Forslag som ikke er fremsatt på ordinær måte kan behandles dersom 3/4 av fremmøtte medlemmer er for. For å beslutte dette gjelder 1 stemme pr. medlem.

Generalforsamlingen ledes av styrets leder eller i dennes fravær av nestleder.

 

ÆRESMEDLEMSKAP – HEDERSTEGN

§ 14.

I særskilte tilfeller kan enkeltpersoner som gjennom flere år har ytet en helt spesiell arbeidsinnsats i eller for TEF tildeles æresmedlemskap.

Æresmedlemskap kan kun tildeles etter vedtak på foreningens ordinære generalforsamling. Spørsmålet om æresmedlemskap behandles under pkt i, jfr. §13 i foreningens vedtekter. Forslag til slikt medlemskap kan fremmes av styret eller av minst 10 av foreningens medlemsbedrifter. Vedtak må fattes med ¾ flertall av de avgitte stemmer.

Æresmedlemskapet synliggjøres gjennom et særskilt diplom og jakkemerke.   

Et æresmedlem har møterett til alle senere medlemsmøter, generalforsamlinger og andre åpne fellesmøter i foreningens regi.

Personer som har utmerket seg i sin innsats til foreningens beste, men ikke på en slik måte at de tildeles et æresmedlemskap, kan etter særskilt vurdering av styret tildeles foreningens hederstegn.

Hederstegnet synliggjøres gjennom diplom og jakkemerke.

 

VEDTEKTSENDRING:

§ 15.

Endring av disse vedtekter kan vedtas av generalforsamlingen. Forslag til vedtektsendring må være sendt medlemmene senest 2 uker før generalforsamling. Gyldig vedtak kan fattes med 2/3 flertall.

 

MEDLEMSMØTER:

§ 16.

Til medlemsmøter innkaller styret medlemmene så ofte det er tjenlig for foreningens interesser.

På disse møter kan behandles enhver sak som vedrører foreningens interesser og virksomhet som ikke er forbeholdt generalforsamlingen.

Medlemsmøte kan også innkalles hvis minst 1/3 av medlemmene mener det er påkrevet av hensyn til foreningens omdømme eller på grunn av enkelte medlemmers forhold til foreningen eller andre medlemmer.

 

OPPLØSNING:

§ 17.

Forslag om foreningens oppløsning kan fremsettes av styret eller av medlemmer som representerer minst 1/3 av foreningens stemmemasse, og må være kunngjort for medlemmene med minst 3 måneders varsel.

Oppløsning kan besluttes med 2/3 flertall av en generalforsamling hvor 3/5 av foreningens stemmemasse er representert.

Er ikke det nødvendige antall stemmer representert ved første gangs behandling, kan generalforsamlingen med 2/3 flertall beslutte å innkalle med minst 14 dagers varsel til en ny generalforsamling. Denne kan med 2/3 av de avgitte stemmer beslutte oppløsning.

Den generalforsamling som beslutter foreningens oppløsning, avgjør anvendelsen av foreningens midler. Det siste fungerende styret iverksetter avgjørelsen.

 

3.4.1986

Ajourført 29.10.87

Ajourført 14.02.1989 (bare endringer som skyldes navneendring NHO)

Ajourført 23.03.1992

Ajourført 31.03.1993

Ajourført 06.05.1997

Ajourført 26.03.2004

Ajourført 03.03.2005

Ajourført 23.03.2007

Ajourført 11.04.2008

Ajourført 5.3.2010

Ajourført 25.3.2011

Ajourført 19.2.2014

Ajourført 18.3.2016

 

  • Besøksadresse:
  • Middelthunsgate 27, 0368 Oslo
  • Postadresse:
    c/o BNL, PB 7187 Majorstuen, 0307 Oslo